Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ GDPR

PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBU DROPSHIPPING.RESPILON.COM

Správcem osobních údajů je RESPILON Group s. r. o., IČO: 29245770, se sídlem Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika. Správce je možné kontaktovat korespondenční poštou nebo elektronicky na adrese: dropshipping@respilon.cz, případně telefonicky na telefonním čísle +420 603 219 012.

Osobní údaje obsažené ve formuláři poskytujete za účelem navázání obchodního kontaktu.

Web dále ukládá soubory cookies třetích stran pro realizaci oprávněného zájmu správce (analýza využití webu a eventuálně realizace přímého marketingu). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje dalším správcům, nicméně osobní údaje mohou být zpracovány těmito příjemci coby zpracovateli: Poskytovatelé reklamních kampaní a souvisejících služeb.

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu pokud jsou nepřesné, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může subjekt údajů uplatnit na výše uvedené elektronické nebo korespondenční adrese správce. Subjekt osobních údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování a nepředává osobní údaje do třetích zemí.

V Brně dne 1.10.2019 RESPILON Group s. r. o., provozovatel webu dropshipping.respilon.com (správce)